CIĄGŁY NABÓR DO ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

Opatów, 01.04.2021 r.

Nabór do świetlic środowiskowych

 

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie
wraz z Opatowskim Ośrodkiem Kultury

informują iż, rekrutacja do Projektu  „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), prowadzona jest w sposób ciągły, trwający do momentu wykorzystania limitu miejsc.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w projekcie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  1. 60 dzieci w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów, wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  2. 10 rodziców/prawnych opiekunów dzieci o których mowa w ppkt. a., zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych
    w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Czytaj więcej

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE RUSZAJĄ NIEBAWEM

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu opatowskiego.

Celem Projektu jest profilaktyka społeczna mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 60 uczniów w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów wraz z poradnictwem rodzinnym dla 10 ich rodziców/prawnych opiekunów, zamieszkujących gminę Opatów, poprzez utworzenie dwóch świetlic środowiskowych w których realizowane będzie wsparcie skupione na rozwoju minimum trzech kompetencji kluczowych u dzieci oraz poradnictwie rodzinnym i prawnym dla ich rodziców/ prawnych opiekunów  w okresie od VI 2020 r. do XII 2021 r.

Czytaj więcej

ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH

   1.png    2.png    3.png     4.png

ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W OPATOWIE przy ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów ORAZ W OPATOWSKIM OŚRODKU KULTURY w budynku swojej siedziby przy ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów OD DNIA 15 LUTEGO 2021 R.

w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 Świetlice Środowiskowe rozpoczynają zajęcia od dnia 15.02.2021 r.

Do naszych Świetlic zapraszamy od poniedziałku do piątku od 14.00 do 19.00

Zasady funkcjonowania Świetlic są zgodne z wytycznymi zawartymi w procedurach sanitarnych.

Czytaj więcej

Informacja o naborze uczestników do świetlic środowiskowych

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU


Okres realizacji
: 

06 czerwca 2020 r. – 31 stycznia 2022 r.

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Tytuł projektu: Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego

Czytaj więcej