ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE RUSZAJĄ NIEBAWEM

Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu opatowskiego.

Celem Projektu jest profilaktyka społeczna mająca na celu przeciwdziałanie oraz minimalizacja skutków wykluczenia społecznego u 60 uczniów w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów wraz z poradnictwem rodzinnym dla 10 ich rodziców/prawnych opiekunów, zamieszkujących gminę Opatów, poprzez utworzenie dwóch świetlic środowiskowych w których realizowane będzie wsparcie skupione na rozwoju minimum trzech kompetencji kluczowych u dzieci oraz poradnictwie rodzinnym i prawnym dla ich rodziców/ prawnych opiekunów  w okresie od VI 2020 r. do XII 2021 r.

W ramach projektu realizowane są trzy zadania:

Zadanie 1 – Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów

Zadanie 2 – Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Opatowski Ośrodek Kultury w budynku swojej siedziby przy ul. Partyzantów 30B, 27-500 Opatów

Zadanie 3  - Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie rodzin.

Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie rodzin będzie reazlizowane w kązdej z powstałych świetlic, gdzie zostaną zapewnione uczestnikom zajęcia z języka angielskiego, kompetencji cyfrowych, muzyczne- w tym nauka gry na pianinie, saksofonie, trąbce, gitarze, klarnecie. Będą realizowane również zajęcia taneczne, indywidualne spotkania z psychologiem, wyjazd integracyjno- edukacyjny. Dla opiekunów dzieci przewidziano zajęcia indywidualne z psychologiem, grupowe poradnictwo rodzinne, indywidualne porady prawne.

 
Niniejsze zdjęcia przedstawiają powstałą w ramach projektu Świetlicę Środowiskową przy Zespole Szkół nr 2 w Opatowie, nad którą pieczę sprawuje nasza instytucja.
Ruszamy już niebawem! 🎮🎨🎹🎸🩰
 
Projekt „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe). Beneficjentem projektu jest Powiatowe Centrum Kultury w partnerstwie z Opatowskim Ośrodkiem Kultury i Fundacją Centrum Europy Lokalnej.