ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH

   1.png    2.png    3.png     4.png

ROZPOCZYNAMY ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W OPATOWIE przy ul. Sempołowskiej 1, 27-500 Opatów ORAZ W OPATOWSKIM OŚRODKU KULTURY w budynku swojej siedziby przy ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów OD DNIA 15 LUTEGO 2021 R.

w ramach projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 Świetlice Środowiskowe rozpoczynają zajęcia od dnia 15.02.2021 r.

Do naszych Świetlic zapraszamy od poniedziałku do piątku od 14.00 do 19.00

Zasady funkcjonowania Świetlic są zgodne z wytycznymi zawartymi w procedurach sanitarnych.

Zajęcia będą miały na celu rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie rodzin

 1.  dla  uczniów/uczennic:
 • zajęcia indywidualne z psychologiem (opracowanie IPW);
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia z kompetencji cyfrowych;
 • zajęcia muzyczne;
 • zajęcia taneczne;
 • wyjazd integracyjno-edukacyjny;
 1. dla  rodziców/prawnych opiekunów:
 • zajęcia indywidualne z psychologiem (opracowanie IPW);
 • grupowe poradnictwo rodzinne;
 • indywidualne porady prawne.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji trwający do momentu wykorzystania limitu miejsc zapraszamy do udziału w projekcie.

 

PROJEKT ADRESOWANY JEST DO:

 • dzieci w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach
  z terenu gminy Opatów, wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • rodziców/prawnych opiekunów dzieci, o których mowa powyżej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

ZAPISY:

Aby zapisać dziecko, rodzica/opiekuna prawnego na świetlicę. niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na podstawie formularza ocenimy czy kandydat spełnia wymagania udziału w Projekcie i skontaktujemy się z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Formularze można wypełniać i składać do wyboru w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie lub  Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz załącznikami do Regulaminu.

 

INFORMACJE:

Informacje można uzyskać:

 • osobiście w PCK w Opatowie i OOK w Opatowie,
 • pocztą elektroniczną: www.pcktir.opatow.pl – PCK w Optowie

  www.ookopatow.com  – OOK w Opatowie,

 • telefonicznie: 15 868 47 21, 507 737 750 – PCK w Opatowie               

             15 868 20 12 – OOK w Opatowie.