REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.png2.png3.png4.png

Rekrutacja uzupełniająca

do projektu „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego”

realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej w Kielcach oraz Opatowskim Ośrodkiem Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

Informujemy, iż w związku ze zwolnieniem się miejsca w projekcie „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” prowadzimy rekrutację uzupełniającą

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 1. 60 dzieci w wieku 6-18 lat uczących się w szkołach z terenu gminy Opatów, wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. 10 rodziców/prawnych opiekunów dzieci o których mowa w ppkt. a., zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów uwzględnionych
  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

GDZIE:

Utworzymy dwie świetlice środowiskowe prowadzone przez:

 • Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w budynku Zespołu Szkół nr 2
  w Opatowie przy ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów
  30 osób w wieku 6-18lat (15K/ 15M), w tym minimum 8 z niepełnosprawnościami oraz 5 rodziców/ opiekunów prawnych (3K/2M),
 • Opatowski Ośrodek Kultury w budynku swojej siedziby przy ul. Partyzantów 13B, 27-500 Opatów 30 osób w wieku 6-18lat (15K/15M) oraz 5 rodziców/ opiekunów prawnych (2K/3M).

 

ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH:

 • ogólnoświetlicowe – pomaganie w odrabianiu lekcji i organizowanie dzieciom czasu wolnego na świetlicach
 • muzyczne
 • taneczne
 • rozwijające kompetencje cyfrowe
 • języka angielskiego
 • specjalistyczne takie jak: indywidulane zajęcia z psychologiem (na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Wsparcia), grupowa terapia w ramach porad rodzinnych oraz porady prawne dla grupy rodziców/opiekunów prawnych
 • wyjazd integracyjno-edukacyjny

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.06.2020 r. do 31.01.2022 r., z czego
w okresie:

 • od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 realizowane jest bezpośrednie wsparcie Uczestników/Uczestniczek Projektu.

 

ZAPISY:

Aby zapisać dziecko, rodzica/opiekuna prawnego na świetlicę niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Na podstawie formularza ocenimy czy kandydat spełnia wymagania udziału w Projekcie
i skontaktujemy się z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Formularze można wypełniać i składać do wyboru w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Opatowie lub  Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz załącznikami do Regulaminu.

 

 

INFORMACJE:

 

Informacje można uzyskać:

 • osobiście w PCK w Opatowie i OOK w Opatowie,
 • pocztą elektroniczną: pcktir.opatow.pl – PCK w Opatowie

  www.ookopatow.com – OOK w Opatowie,

 • telefonicznie: 15 868 47 21, 507 737 750 – PCK w Opatowie

             15 868 20 12 – OOK w Opatowie.