UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLIC

Uroczyste otwarcie dwóch świetlic środowiskowych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenów powiatu opatowskiego:
1️⃣ Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie,
2️⃣ Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Opatowski Ośrodek Kultury w budynku swojej siedziby.
 

W projekcie bierze udział 60 dzieci w wieku 6-18 lat i 10 rodziców/ opiekunów prawnych. Uczestnicy chętnie rozwijają kompetencje kluczowe, co umożliwia im szereg prowadzonych zajęć m.in. z języka angielskiego, z kompetencji cyfrowych, muzycznych i tanecznych. Odbywa się również poradnictwo rodzinne oraz prawne.

 
Wartość projektu to ponad 1 mln złotych, z czego blisko 950 tys złotych to dofinansowanie pochodzące z Funduszy Europejskich.
 
W uroczystym otwarciu świetlic środowiskowych uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik - dziękujemy za życzliwość i wspieranie realizowanych inicjatyw.
W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, partnerzy projektu oraz osoby, które bezpośrednio przyczyniły się do realizacji tego zadania.
 
Świetlice Środowiskowe powstały w ramach projektu pn. „Program profilaktyki społecznej na terenie miasta Opatów i powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie w partnerstwie z Fundacja Centrum Europy Lokalnej oraz Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).